[1]
Zhu Jun, Song Dandan, Han Qiaoli, Wang Jinmei, Guanghua Li and Li Shaolong 2021. Optimization of T-shaped Suspension Magnetic Ring for Vertical Axis Wind Turbine. The Applied Computational Electromagnetics Society Journal (ACES). 33, 07 (Jul. 2021), 781–789.