(1)
Zhouyi Wu; Peiying Lin; Chao Ma; Zhiyi Tang; Ran Li; Jiangtao Huangfu. Two-Dimensional Wireless Power Relay Plane Based on Rectangular Switchable Units. ACES Journal 2020, 35, 1450-1451.