(1)
Sheng-Bing Shi; Wei Shao; Kai Wang. Domain Decomposition Scheme in Newmark-Beta-FDTD for Dispersive Grating Calculation. ACES Journal 2021, 33, 718-723.