(1)
Yanlin Xu; Hu Yang; Xiang Liu; Rongjun Shen. An Interpolation Scheme for Green’s Function and Its Application in Method of Moment. ACES Journal 2021, 33, 724-729.