(1)
Zhu Jun; Song Dandan; Han Qiaoli; Wang Jinmei; Guanghua Li; Li Shaolong. Optimization of T-Shaped Suspension Magnetic Ring for Vertical Axis Wind Turbine. ACES Journal 2021, 33, 781-789.