(1)
Li-Ye Xiao; Wei Shao; Sheng-Bing Shi; Zhong-Bing Wang. Extreme Learning Machine With a Modified Flower Pollination Algorithm for Filter Design. ACES Journal 2021, 33, 279-284.