(1)
Izonin, I. .; Hovorushchenko, T. .; Popov, P. . Editorial. JCSANDM 2023, 12, v-x.