[1]
I. . Izonin, T. . Hovorushchenko, and P. . Popov, “Editorial”, JCSANDM, vol. 12, no. 03, p. v-x, May 2023.