Li, Xiaogang, Di Su, Dongxu Chang, Jiajia Liu, Liwei Wang, Zhansheng Tian, Shuxuan Wang, and Wei Sun. 2023. “Multi-Scale Feature Extraction and Fusion Net: Research on UAVs Image Semantic Segmentation Technology”. Journal of ICT Standardization 11 (01):97–116. https://doi.org/10.13052/jicts2245-800X.1115.