Tian, Xinyuan, Bingqin Pan, Liping Bai, Guangbin Wang, and Deyun Mo. 2023. “Fruit Picking Robot Arm Training Solution Based on Reinforcement Learning in Digital Twin”. Journal of ICT Standardization 11 (03):261–282. https://doi.org/10.13052/jicts2245-800X.1133.