Li, Xiaogang, Di Su, Dongxu Chang, Jiajia Liu, Liwei Wang, Zhansheng Tian, Shuxuan Wang, and Wei Sun. “Multi-Scale Feature Extraction and Fusion Net: Research on UAVs Image Semantic Segmentation Technology”. Journal of ICT Standardization 11, no. 01 (January 14, 2023): 97–116. Accessed June 8, 2023. https://journals.riverpublishers.com/index.php/JICTS/article/view/18697.