Wang, Peng, Huaxia Lv, Xiaojing Zheng, Wenhui Ma, and Weijin Wang. 2023. “Validity Analysis of Network Big Data”. Journal of Web Engineering 22 (03):465–496. https://doi.org/10.13052/jwe1540-9589.2234.